Antropologický výzkum

Cílem antropologického výzkumu v oáze El-Hajez je pokusit se zodpovědět otázku týkající se diskutovaného původu el-hajezské populace a přispět tak k objasnění biologické minulosti této z historické i evoluční perspektivy důležité oblasti. K tomuto účelu slouží řada morfologických a genetických znaků hodnocených u současných a historických populací severovýchodní Afriky. K řešení výše zmíněné problematiky je používáno více tradičních i moderních přístupů, které přináší nové a zajímavé poznatky.

Pro analýzy kosterního materiálu máme prozatím k dispozici populační vzorek třiceti jedinců ze skalní hrobky v Bír el-Šovíši datované do období 2.–4. po Kr. Vzhledem k tomu, že kostry nebyly v anatomické souvislosti, jsou následné demografické analýzy podstatně omezeny. Nicméně bylo možné určit, že v hrobce byli uloženi většinou dospělí jedinci s rovnoměrným zastoupením mužů a žen a několik dětských koster.

Pro zjištění, zda byli v hrobce příbuzní jedinci, je hodnoceno více než 50 epigenetických znaků na lebce. Jde o drobné anatomické odchylky, které jsou geneticky determinovány a pro které je charakteristický nízký populační výskyt (
obrázek 1). Míru příbuznosti lze pak odvodit, známe-li frekvenci výskytu hodnocených znaků ve sledované populaci.

Nalézt odpověď na otázku populační příslušnosti zkoumaných koster není snadný úkol, neboť je známo, že genetická i morfologická variabilita populací anatomicky moderního člověka má klinální charakter, to znamená, že rozdíly mezi skupinami jsou gradientní a jejich znaky se vzájemně překrývají. Zaměříme-li se na morfologii lebek v severovýchodní Africe, dosavadní poznatky ukazují, že jejich variabilita má spíše homogenní charakter, což je vedle geografické polohy a biokulturních aspektů odrazem nepřetržitého stěhování a přeskupování různorodých skupin a populací. Přesto je morfologie lebky, zejména její obličejová část, považována za vhodný zdroj informací o lidské variabilitě a často používána k nalezení klinů a rozdílů mezi populacemi. Pro tyto účely jsou nalezené lebky analyzovány metodou geometrické morfometrie, která přináší možnost popisovat vybrané útvary v 3D prostoru a následně je statisticky zpracovávat. Tato moderní metoda má v současnosti stále širší uplatnění a to nejen na poli antropologie. Data k analýze byla naměřena pomocí 3D kontaktního digitizéru MicroScribe G2X (
obrázek 2), který umožňuje přesně zaznamenat 3D polohu význačných bodů (obrázek 3, obrázek 4). Pro přesnější interpretaci výsledků je žádoucí zahrnout do analýzy příslušné srovnávací populační soubory týkající se našeho vzorku jak geograficky, tak časově.

Znalosti o el-hajezské populaci obohacuje i hodnocení patologických jevů na studovaných kostrách, což může přinést poznatky o jejím zdravotním stavu, případně o životních a sociálních podmínkách, ve kterých tato populační skupina žila. Mezi nejzajímavější nálezy bezesporu patří nádor na lebce dospělého jedince (
obrázek 5), pro jehož přesnější diagnostiku je plánováno podrobnější histologické vyšetření.

V rámci genetických znaků jsme se zaměřili na mitochondriální DNA (mtDNA), která je dnes v populačně genetických studiích předmětem širšího zájmu (
obrázek 6). Skutečnosti, jakými jsou sekvenční variabilita, maternální dědičnost apod., předurčily mtDNA k využití při studiu lidské evoluce (např. teorie determinující původ lidského druhu či práce popisující evoluční vztahy mezi jednotlivými lidskými populacemi) a odvození migrace sledovaných populací. Na základě dat z recentních populací lze získat informace o demograficky významných událostech, které se odehrály v minulosti.

MtDNA data zasazují Egypt na rozhraní dvou geneticky odlišných oblastí – východní a severní Afriky. Ve východní Africe se častěji setkáváme s původními (nejvíce diverzifikovanými) subsaharskými liniemi. Severní Afriku lze geneticky rozdělit do dvou skupin – jedna je složená z populací nilského údolí a Libye a druhou tvoří populace Maghrebu. Frekvence subsaharských komponent v těchto oblastech kolísá a je zde zaznamenán větší výskyt linií ze západo-eurasijské větve, což poukazuje na dávné zpětné migrace z Předního východu, respektive Evropy. Zajímavé také je, že některé populace ze severního Egypta jsou podobnější evropským haplotypům více než populacím ze severozápadní Afriky. Údolí Nilu sehrálo v biologické historii této oblasti důležitou úlohu. Má se za to, že tvořilo jednu z cest při šíření anatomicky moderních lidí z východní Afriky, kam je zasazen jejich vznik a následně pak i v posledních deseti tisících letech, kdy byl vlivem vysychání Sahary život i pohyb tamních obyvatel omezen na oblasti s uchovanými vodními zdroji. Výskyt subsaharských znaků (podobně jako v případě morfologických znaků) má zde klinální charakter. Genetická diverzita mapovaná v oblasti nilského údolí potvrzuje dřívější či pozdější migrační proudy v obou směrech, ovšem aniž by došlo k homogenizaci mtDNA genofondu.

Distribuce severního/jižního typu mtDNA ve vzorku el-hajezské populace potvrzuje její severoegyptský statut. Více než polovina klasifikovaných haplotypů mtDNA spadá do západo-eurasijských linií, které mohly být do severní Afriky zaneseny jak z Předního východu, kde některé z nich pravděpodobně vznikly před přibližně 50 000 lety, tak z Evropy během posledních 10 000 let. Detekovali jsme přibližně 20 % subsaharských haploskupin, což je poměrně více než u některých populací v údolí Nilu, a naopak některé haplotypy charakteristické pro tuto oblast nebyly v oáze El-Hajez pozorovány. Více informací o této problematice je popsáno v článku „Původ egyptské populace z oázy el-Hajez – předběžné výsledky analýzy mtDNA“ (
http://www.natur.cuni.cz/~hmc/sbornik2006-5.pdf).

Vedle mtDNA je v populační genetice věnována pozornost Y-chromozomu, jehož analýza je v blízké budoucnosti plánována. Obdobně jako v případě mtDNA, jde o uniparentální přenos genetické informace, v tomto případě ovšem pouze přes mužskou linii. Y-chromozomová variabilita také souvisí s geografickou polohou a napomáhá tak řešit otázky týkající se původu a příbuznosti jednotlivých populací.

 


Obr. 1: Příklad anatomické variety – zářez na horním okraji očnice
 
Obr. 2: MicroScribe G2X

Obr. 3: Měření 3D souřadnice bodu pomocí MicroScribe G2X
 
Obr. 4: Význačné body na lebce

Obr. 5: Nádor na lebce dospělého jedince
Obr. 6: Laboratorní zpracování vzorků

nahoru