Výzkum egyptské Západní pouště
Grantová agentura ČR projekt
č. 404/06/0513 řešený v letech 2006 - 2008
Projekt výzkumu oázy El-Hajez (2006–2008) - dílčí a závěrečná zpráva - 2006 - 2007 - 2008

a) Cíle projektu
b)
Časový plán projektu a plánované výstupy
c)
Koncepce a metody
d)
Předpokládané výsledky a jejich využití
e)
Společenský význam a závažnost projektu
f)
Instituce podílející se na projektu
g)
Tým

Cíle projektu

S projektem Grantové agentury České republiky č. 404/06/0513 vstupuje český projekt výzkumu Západní pouště do své druhé etapy. Jejím hlavním cílem jsou archeologické výzkumy, epigrafická dokumentace, mapování starověkých karavanních obchodních cest a poznání paleoekologického vývoje v dané oblasti. V závislosti na získaných povoleních k činnosti se bude i nadále zajišťovat vedle archeobotanického rovněž antropologické a paleogenetické vyhodnocení získaných vzorků – v případě antropologických závěrů se již nyní ukazuje, že naše prameny podstatně doplňují obraz pohybu etnik v severovýchodní Africe v době pravěku a starověku. Na základě poznatků získaných v rámci předchozího i během stávajícího projektu se dále předpokládá uskutečnění rekonstrukce přírodního prostředí El-Hajezu v době starověku.

Časový plán projektu a plánované výstupy

V roce 2006 bude hlavním cílem dokončení detailní archeologické mapy oblasti El-Hajez s hlavními lokalitami a dále s popisem jejich charakteru, archeologického potenciálu, stavu uchování, struktury a vztahu těchto památek ke starověké krajině. Tyto aktivity bude provázet zahájení archeologického výzkumu na nově objevené lokalitě Bír el-Šovíš, která osídlenou plochou 20 ha s mnoha pohřebišti a dílenskými sektory představuje unikátní historický pramen k dějinám oblasti. Dále bude provedena paleobotanická analýza oblasti.
V roce 2007 budou pokračovat archeologické výzkumy, společně s průzkumem starověkých karavanních cest spojujících oázu El-Hajez s oázami Ain Della a Síva, nilským údolím a africkým vnitrozemím.
V roce 2008 proběhne vědecké zhodnocení získané pramenné základny, bude připravena monografie a zorganizována malá konference ke zkoumanému tématu.

Za hlavní výstupy projektu jsme si stanovili vypracování detailní mapy lokality pro vědecké účely, která bude poskytnuta i našim egyptským partnerům. Tato mapa by měla umožnit lepší ochranu památek v oblasti a napomoci kontrolovanému rozvoji turistického ruchu. V průběhu projektu počítáme s kontinuální prezentací postupu prací na internetu – již nyní je postup prací v Západní poušti prezentován na http://egyptologie.ff.cuni.cz/hajez/hajez.html – a spolupráci s médii. Projekt českého výzkumu egyptské Západní pouště od svého počátku v roce 2003 poutal velkou pozornost médií – kromě novin a časopisů též rozhlasu a televize. Užší spolupráce byla navázána především s časopisem National Geographic Česká Republika, jenž vydal podrobnější článek věnovaný práci českého týmu v oáze El-Hajez (září 2004) a projekt soustavně sledoval.

V době ukončení projektu vznikne publikace přibližující hlavní výsledky tohoto projektu a v rámci dostupných prostředků bychom rádi připravili dokumentární film zachycující výsledky práce našeho týmu v oáze El-Hajez i pozvolna zanikající svět Západní pouště.

nahoru
 

Koncepce a metody
 

Koncepce projektu je přísně multidisciplinární a i nadále se počítá s využitím nejmodernějších technologií včetně satelitního mapování a snímkování, prostorové analýzy získaných dat aj. Tento přístup se již osvědčil v přecházejících sezónách. Vedle interních databází shromažďujících mj. poznatky získané během předchozích expedic se při mapování a průzkumu oblasti používají následující mapové podklady:
- Mapa Egypta 1:500 000 Sheet 4, Baharia Oasis,
- Mapa Egypta 1: 250 000, Sheet 4-D, Baharia Oasis,
- General Geological Map 1: 2 000 000.

V průběhu mapovacích prací se sledují v první řadě archeologické objekty. Součástí dosavadního mapování byla sídliště a pokud možno i jejich struktura, pohřebiště, významné hrobky a doprovodné zavlažovací zařízení a zemědělské plochy (v těchto případech šlo zejména o stará pole, zahrady a zavlažovací systémy, tzv. manaváry). Vedle vlastních archeologických objektů se však mapují i tzv. doplňující prvky, které jsou nezbytné pro doplnění topografie kulturní krajiny. Jedná se o tzv. základní topografické objekty: hlavní cesty spojující lokality a osídlení (včetně pouštních pist), současné osídlení a hranice vegetace, vodní plochy, studny a úpatí a vrcholky kopců, pokud by se vztahovaly k archeologickému plánu. Ve většině případů je zřejmé, že tyto prvky hrají prvořadou roli v porozumění a interpretaci zaniklých sídlišť, pohřebišť a ploch určených k zemědělské produkci. Není zřejmě náhodou, že například většina osídlení z Římské doby se vyskytovala v oblastech obydlených i v současné době.

Mapování objektů viditelných na povrchu se provádí během průzkumu terénu. Všechny viditelné památky se zaměřují přístrojem GPS GeoExplorer 3 Trimble. Databáze z těchto měření se následně zpracovávají programem GPS Pathfinder Office 2.7. V další etapě analýzy se data importují do programu Arc GIS 8.2. Tento software umožňuje kombinaci grafických výstupů, tzv. atributů, a fotografické databáze a vytváří topografický layout. V kombinaci se satelitními podklady tak postupně vzniká velmi detailní rekonstrukce historie lidských aktivit na zkoumaném území.

V průběhu řešení stávajícího projektu se zaměříme na následující úkoly a okruhy:
I. Venkovské osídlení a jeho struktura. Poznání charakteru, velikosti a struktury venkovských usedlostí. Typy dochovaných objektů (lisovny, skladiště plodin), charakter a zavlažování polí (dochované půdorysy), napojení na systém manavárů.
II. Sídlištní aglomerace. Rozlehlá centra se zemědělským zázemím – např. Bír Šovíš. Průzkum této lokality přinese zjištění týkající se především keramické produkce – centra zásobovala okolní venkovské usedlosti. Prospekce dokládá také produkci stavebního materiálu (okrsky na pálení vápna).
III. Průzkum správního centra oázy. Průzkum tzv. paláce El-Ríz (rozlehlá skladiště s transportními amforami, lisovny) – poznání vztahů mezi okolními usedlostmi a vzdálenějšími oblastmi.
IV. Fortifikační systém v oáze. V rámci projektu bude věnována pozornost poznání systému opevnění, které známe z okolních oáz (např. oáza Charga; pevnosti a strážní věže z nepálených cihel Ed-Deir, Ain Umm Dabadib).
V. Vztah centra a periferie. Posouzení vztahů a kontaktů mezi severním centrem oázy Baharíja v okolí Bavíti a oázou El-Hajez.
VI. Systém komunikací, kontakty s okolními oázami a Nilem. V této části projektu dojde na základě terénní a dálkové prospekce k pravděpodobnému vymezení směru karavanních stezek; identifikace případných lokalit v okolí stezek.

nahoru

Předpokládané výsledky a jejich využití

Mezi hlavní cíle projektu patří analýza zkoumané oblasti společně s archeologickými výzkumy vybraných objektů a jejich záchranou. Budou získány zcela nové prameny k poznání pravěku východní Sahary i k dějinám starého Egypta. Zkušenosti ze zkoumání starověkých technologií a způsobů využití limitovaných vodních zdrojů mohou představovat využitelné zkušenosti v dnešní době, a to zejména v oblastech s obdobnými podnebnými podmínkami. Velmi zajímavé by mohly být výpočty stanovující množství dostupné vody a úživnost oblasti v závislosti na zvolených technologiích pro hospodaření s vodou.

Společenský význam a závažnost projektu

Český projekt výzkumu Západní pouště je koncipován tak, aby přispěl nejen ke shromáždění nových archeologických a historických pramenů, ale i k dokumentaci a záchraně nenávratně mizejících památek minulosti severovýchodní Afriky. V posledních deseti letech se ukazuje, že severovýchodní Afrika, a především oblast dnešní Západní pouště, byly místy primární neolitizace a domestikace dobytka. Doklady osídlení a lidské činnosti v celém prostoru jsou podstatně starší, než se doposud předpokládalo, a nové objevy tak nastolují zcela nové otázky k poznání tak zásadní etapy vývoje lidstva, jakou byl proces neolitizace.

Instituce podílející se na projektu

V rámci multidisciplinární spolupráce se projektu kromě Českého egyptologického ústavu, pracoviště Filosofické fakulty UK v Praze, účastní také Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. v Praze a Laboratoř geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Český egyptologický ústav navíc dlouhodobě spolupracuje s partnerskými institucemi v Egyptě, zejména pak s Nejvyšší radou pro památky Egypta při ministerstvu kultury Arabské republiky Egypt (Egyptská památková organizace v Káhiře a Bawitti). S tímto základním partnerem koordinuje svou činnost tak, aby vynaložené úsilí směřovalo do oblastí výzkumu, které i v Egyptě patří mezi prioritní.

nahoru

Tým

Odborné složení řešitelského týmu je navrhováno tak, aby zajistilo co nejdiversifikovanější přístup k řešení dané problematiky: jsou v něm zastoupení archeolog, egyptologové, paleolitik, klasický archeolog, antropolog, geoinformatik a paleoklimatolog.  

Doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

vedoucí expedice, egyptolog

Český egyptologický ústav FF UK v Praze
e-mail: miroslav.barta@ff.cuni.cz_

Ing. Vladimír Brůna
geodet a geoinformatik
Laboratoř geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
e-mail: bruna@geolab.cz
_

Mgr. Martin Tomášek, PhD.
archeolog
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
e-mail: tomasek@arup.cas.cz_

Prof. PhDr. Jiří A. Svoboda, DrSc.
paleolitik, archeolog
Archeologický ústav AV ČR v Brně, v.v.i.
Středisko pro paleolit a paleoetnologii
e-mail: svoboda@iabrno.cz_

PhDr. Jiří Musil, PhD.
klasický archeolog
Ústav pro klasickou archeologii FF UK v Praze
e-mail: jiri.musil@ff.cuni.cz_

Mgr. Petr Pokorný, PhD.
paleoekolog
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
e-mail: pokorny@arup.cas.cz_

Mgr. Martina Žaloudková
antropolog
Katedra antropologie a genetiky člověka, PřF UK v Praze
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
e-mail: zaloudkova@arup.cas.cz_

studenti

Lenka Suková - účast v roce 2006
studentka oboru egyptologie – klasické archeologie na FF UK v Praze
Český egyptologický ústav FF UK v Praze
e-mail: sukova.lenka@gmail.com_
e-mail: lenka.sukova@ff.cuni.cz_

Marek Dospěl - účast v roce 2007
student oboru egyptologie – klasické archeologie na FF UK v Praze
Český egyptologický ústav FF UK v Praze
e-mail: mjd@centrum.cz_


nahoru