Sponzoři výzkumu a mediální partneři

Získáváním veřejných grantů a sponzorských darů se snažíme získat prostředky pro udržení a případné rozšíření týmu české expedice do Egypta, včetně expertů z jiných vědeckých  oborů. Prostředky napomohou také pozvednout místní ekonomiku v oblasti našeho působení  a umožní provádění záchranných výzkumů v souladu se směrnicemi Nejvyšší rady pro památky Egypta (SCA).

První výzkumy v Západní poušti v letech 2003 - 2005, která ukrývá památky od nejstarších dob po dobu Řecko-římskou, byly plně sponzorovány brněnskou firmou
UNIS.

Delta Pekárny a jejich majitel
J. M. Pařík dlouhodobě finančně a morálně podporují produkci dokumentárních filmů věnovaných světu starého Egypta a práci ústavu v Egyptě.  Dokumentární filmy realizuje společnost Jan Boněk - LA BON kulturní agentura. Poslední dokument nazvaný Egyptské Pompeje byl uveden na ČT v říjnu loňského roku a je on line na adrese - Egyptské Pompeje.
 

Laboratoř geoinformatiky UJEP již několik let podporuje společnost EMERAN 1860, s.r.o. a ARCADIS BOHEMIA, o.p.s. Pro podporu výzkumu  v Egyptě se v současné době připravují sponzorské smlouvy s dalšími subjekty.  Při digitálním zpracování dat nám pomáhá firma DATASYSTEM Teplice, s.r.o. 

Výsledky práce na expedicích se snažíme zpřístupnit nejen odborné, ale i laické veřejnosti a k tomu nám slouží naši mediální partneři jako je česká redakce časopisu National Geographic Česko a regionální deníky.

Fa MIBCON od roku 2007 podporuje i české výzkumy v El Hajezu. S jejím přispěním byl právě dokončen hodinový dokument T. Petráně o nejnovějších objevech v egyptské Západní poušti včetně objevu raně křesťanského města. Film uvedeme na této homepage v blízké době.

MIBCON

EMERAN 1860, s.r.o.

Delta Pekárny

DATASYSTEM Teplice, s..o.

UNIS

National Geographic Česko

 

 

 

 

 

 

Sponzoring expedice do egyptské Západní pouště a jeho přínos

Cíle

Získáváním veřejných grantů a sponzorských darů se snažíme získat prostředky pro udržení a případné rozšíření týmu české expedice do Egypta, včetně expertů z mnoha přírodovědných oborů. Prostředky napomohou také pozvednout místní ekonomiku v oblasti našeho působení a umožní provádění záchranných výzkumů v souladu se směrnicemi Nejvyšší rady pro památky Egypta (SCA).

Sponzoring archeologie

Často se setkáváme s otázkami, zda má vůbec smysl sponzorovat projekty, odehrávající se tak daleko za hranicemi České Republiky, a jaký je význam podpory výzkumu, který zdánlivě nemá žádnou spojitost s Českou republikou a českou veřejností. Kromě výrazného posunu našich znalostí o dějinách starověku vás v následujících řádcích seznámíme s tím, co tyto sponzorské dary a podpora přinášejí české veřejnosti, jaký je smysl sponzoringu těchto aktivit, a jak je s dary nakládáno.

Vaše podpora umožní českému týmu pokračovat v prioritním výzkumu

V roce 2000 byla Nejvyšší radou pro památky Egypta vyhlášena směrnice, podle niž se prioritou stávají výzkumy ohrožených a dosud málo probádaných oblastí nilské delty a pouští. Expedice Českého egyptologického ústavu FF UK na ni zareagovala zahájením výzkumu v oáze El-Hajez v Západní poušti, kde byly objeveny pozůstatky prehistorického osídlení a sídliště z Římské doby.
Váš sponzorský dar umožní české expedici pokračovat v tomto důležitém projektu a udržet tak své dobré vztahy s egyptskou stranou a přední místo mezi archeologickými týmy v Egyptě.

Vaše podpora přispěje k udržování a zlepšování česko-egyptských vztahů

V současném světě, plném hrozeb terorismu a neochoty k vzájemnému porozumění je komunikace mezi českou a egyptskou stranou obzvláště důležitá. Češi jsou obecně v Egyptě přijímáni velmi pozitivně a český archeologický tým zde patří mezi ty nejuznávanější. Máme dobré vztahy s Nejvyšší radou pro památky a jejím generálním tajemníkem Zahi Hawassem, jehož studenti dnes také v Praze píší své disertační práce.

Naše práce v Egyptě, přítomnost egyptských studentů u nás a českých studentů v Egyptě vede k vzájemné otevřenosti a pochopení našich odlišných kultur. Obecně tak se tak otevírají nové a zajímavé možnosti komunikace evropské a arabské kultury.

Vaše podpora je významná i pro českou ekonomiku

Rozsáhlý multidisciplinární výzkum Českého egyptologického ústavu v Egyptě má rovněž velký potenciál pro vývoj české ekonomiky a českého výzkumu.

Aplikace výsledků mnohých vědních disciplín (antropologie, paleobotanika, atd.) vede k jejich dalšímu rozvoji a poznatky, získané během terénního výzkumu v Egyptě, umožní další postup bádání v těchto oblastech.

Dobré vztahy s egyptskými partnery a dobré jméno českých egyptologů na egyptských úřadech a vyšších místech egyptské správy je živnou půdou pro průnik české podnikatelské sféry na egyptské území.Samotný úspěch české egyptologie je pak tou nejlepší vizitkou České republiky v Egyptě i ve světě.
 

Vaše podpora zlepší životní podmínky egyptských vesničanů

Až polovina rozpočtu projektu je učena na platy místních obyvatel, kteří jsou nezbytní pro zajištění průběhu archeologických projektů v Egyptě: reisů (egyptských předáků dělníků), dělníků na vykopávkách, strážců lokality a skladů, atd. Tento významný pravidelný roční finanční příjem se týká nejméně 25 vesničanů a jejich rodin a má nemalý vliv na zlepšení místního hospodářství (které dosud do značné míry spočívá na výměnném obchodě).

Schopnost získat finanční hotovost umožňuje chudším egyptským vesničanům vymanit se z nekonečného koloběhu dluhů, nakoupit nezbytné zásoby, poskytnout svým dětem lepší vzdělání a posílat nadané děti na střední, popřípadě vysoké školy.

Vaše sponzorské dary umožní udržení či dokonce rozšíření dosavadního rozsahu výkopových aktivit a zaručí tak pokračující příjem našim dosavadním egyptským spolupracovníkům a možné přijetí nových.

Vaše podpora umožní výchovu nových talentů české egyptologie

Sponzorské dary umožní zachování současné široké badatelské základny Českého egyptologického ústavu FF UK, jehož pracovníci zahrnují vedle archeologů také historiky, experty v oblasti náboženství, kunsthistoriky, jazykovědce či odborníky na dějiny a archeologii Blízkého východu. Tato rozmanitost umožňuje vytvářet široký program výuky pro studenty, kteří pak mohou obstát ve světové konkurenci a stát se platnými členy vědecké komunity.

Uznání za Vaši podporu

Jména všech našich sponzorů a dárců (pokud si sami nepřejí zůstat v anonymitě) pravidelně uveřejňujeme v našich publikacích spjatých s projektem, který podpořili. Způsob uznání je možno upravit dle individuálního přání dárce. Hlavního sponzora projektu propagujeme viditelným způsobem přímo na lokalitě během výzkumu.

Dar lze odečíst z daní

Podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů, § 20, odst. 8.

nahoru