Expedice se uskuteční jako součást řešení vědeckého projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky „Výzkum egyptské Západní pouště“ (404/06/0513), jehož řešitelem je Doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a spoluřešitelé - Ing. Vladimír Brůna, Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. PhDr. Martin Tomášek, Ph.D., Archeologický ústav, v.v.i. AV ČR v Praze. Na výpravě a řešení jejích úkolů se podílí i vědecko - výzkumný záměr Výzkum civilizace starého Egypta (MŠMT ČR č. MSM 0021620826).

Expedice je financována z následujících zdrojů: GA ČR, VVZ ČEgÚ FF UK Praha, UJEP Ústí nad Labem a FŽP UJEP, částečně z darů sponzorů, viz. níže uvedená loga - více na stránkách o sponzorech.

Tato expedice je jednou z oficiálních akcí konaných u příležitosti oslav padesáti let existence Českého egyptologického ústavu FF UK.
 

Fakulta životního prostředí UJEP