Profily účastníků expedice

Miroslav Bárta – archeolog, egyptolog a vedoucí výzkumu egyptské Západní pouště – Český egyptologický ústav FF UK Praha
Vladimír Brůna – geodet a kartograf– Laboratoř geoinformatiky, Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Martin Tomášek – archeolog - Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.
Václav Cílek – geolog a filosof krajiny – Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jiří Svoboda – archeolog se specializací na starší dobu kamennou - Archeologický ústav Brno, v.v.i.
Jiří Musil – klasický archeolog - Ústav klasické archeologie FF UK Praha
Petr Pokorný – paleoekolog – Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.
Martin Frouz – fotograf – National Geographic Česko
Josef Jíša – technik – Jíša, s.r.o.

Miroslav Bárta - vedoucí expedice

Egyptolog, archeolog a vedoucí expedice. Od r. 1993 člen Českého egyptologického ústavu v Praze a Káhiře, vedoucí výzkumů Jižního Abúsíru a egyptské Západní pouště, specializuje se na období konce 4. a 3. tis. př. Kr.
Jeho hlavními úkoly na expedici bude udržet tým pohromadě, sledování starověkých obchodních cest, interpretace textů, dokumentace antropogenních aktivit datovaných do doby trvání civilizace starověkého Egypta a její interpretace v rámci vývoje a proměn Západní pouště.
 
Vladimír Brůna - http://bruna.geolab.cz - zástupce vedoucího expedice

Absolvoval obor geodézie a kartografie na ČVUT v Praze.
Od roku 2000 se datuje spolupráce s Miroslavem Bártou a v roce 2001 byl poprvé na archeologické expedici v Egyptě. Nové metody aplikované v archeologickém výzkumu v tuzemsku přenesl do egyptského prostředí a během spolupráce s egyptology se mu podařilo realizovat několik dílčích úloh z oblasti geodézie, kartografie, GIS a dálkového průzkumu. Uvedené metody přinesly egyptologům nové a dosud neexistující pohledy a metody v archeologickém výzkumu.

 
Martin Tomášek - zástupce vedoucího expedice

Studovaný rytec kovů (SPŠ Jablonec nad Nisou), archeolog a historik (FF UK Praha). Soustřeďuje se především na archeologii českého středověku. O této tématice publikoval desítky článků odborných i populárních. Od roku 2002 spolupracuje úžeji s Egyptologickým ústavem FF UK Praha a aktivně se dnes podílí na průzkumu oázy Baharíja.
V expedici do Gilfu má prakticky dva úkoly. Prvním je vyhledávání, určování a dokumentace archeologických nálezů. Druhým úkolem je kresebná a malířská dokumentace nálezů i celé expedice.

 
Václav Cílek

pracuje jako geolog v Geologickém ústavu AV ČR, kde se zabývá změnami klimatu, vývojem krajiny a otázkami interakce přírodního prostředí a civilizace. Na expedici do Západní pouště bude pracovat jako geolog, sledující tyto tři základní aspekty:

1. Pouštní dynamika a geomorfologické procesy. Jedna z mála možností, jak překonat v evropském měřítku energetickou krizi je projekt DESERTEC, který spočívá v postavení solárních elektráren na Sahaře. Z tohoto pohledu je Západní poušť jedním z území, které má díky vysokému slunečnímu toku a obrovskému prostoru významný potenciál, ale je důležité mít znalost pouště a jejich procesů.
2. Sahara v době před zhruba 4 - 8 tisíci lety prodělala velký klimatický kolaps, respektive celou sérii suchých a vlhkých klimatických oscilací, je zajímavé sledovat, jakým způsobem se tyto cykly odrážejí v krajině.
3. Archeologické objekty se nalézají v nějakém sedimentárním kontextu např. říčního toku nebo vátého písku. Znalost tohoto kontextu pomáhá pochopit procesy, které danou kulturu či civilizaci utvářely.

 
Martin Frouz

Kromě pražské FAMU (kde se specializoval na reklamní a výtvarnou fotografii) vystudoval také Strojní fakultu ČVUT (obor přesná mechanika a optika).
V české redakci National Geographic pracuje od roku 2003 jako fotoeditor a fotograf. Některé jeho projekty můžete posoudit buď v časopise, nebo na webu National Geographic Česko (http://www.national-geographic.cz/).
Kromě publikování v médiích také pravidelně vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách, kde prezentuje především svoji volnou tvorbu. V roce 2002 a 2007 byl v soutěži CZECH PRESS PHOTO oceněn „Zlatým okem“
Od r. 2003 spolupracuje s Českým egyptologickým ústavem. Tato spolupráce se postupně rozvíjí od počátku působení Českého National Geographic (2002). Do Egypta jezdí od roku 2003. Kromě časopisu a webové stránky NG Česko jste se s jeho fotografiemi z Egypta mohli setkat v poslední době na několika výstavách (ČNB, Lichtenštejnský palác na Kampě, Budova UK Palachovo náměstí, Roubenka Truskavna, ad.) a v mnoha publikacích s egyptskou a egyptologickou tématikou.
 

 

Josef Jíša

Po vystudování SPŠ automobilní v Mladé Boleslavi se věnoval autoopravárenství a speciálním dostavbám vozů.
V roce 1991 založil vlastní autoservis, od roku 1992 je jeho firma smluvním servisním partnerem Bosch. Jíša s.r.o. je členem Představenstva svazu českých autoopravářů.
V současnosti se věnuje mimo jiné speciálním dostavbám měřících vozů. V roce 2005 zakládá firmu Jíša rent-car s.r.o.
Od roku 2007 firma Jíša s.r.o. podporuje činnosti Českých egyptologů pracujících v egyptské Západní poušti.
Na expedici bude mít za úkol pořizovat kamerový záznam. Vymyslel a zajistil ekologické zásobování přístrojů výpravy elektrickým proudem. Je také jedním z hlavních partnerů expedice.
 
Jiří Musil

klasický archeolog, specializuje se na archeologii římských provincií a římské říše, především na římské fortifikce, limes a materiální kulturu (keramika, militária, stavební materiály). V průběhu expedice do Gilfu se bude věnovat především sledování kontaktů této oblasti s římských světem.

 
Petr Pokorný

Biolog a paleoekolog. Zabývá se vývojem vegetace a krajiny, zejména středoevropské krajiny kulturní. Rád kombinuje biologii s archeologií a proto je zaměstnán na Archeologickém ústavu AV ČR v Praze. Výzkumu egyptské Západní pouště se věnuje v rámci projektu GA ČR. V týmu působí jako biolog, tj. zkoumá vše, co v poušti roste a co se tam hýbe. A také co tam rostlo a hýbalo se v dávné i nedávné minulosti.
 
Jiří A. Svoboda

profesor antropologie na Masarykově univerzitě v Brně a vedoucí detašovaného pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Dolních Věstonicích.
Zabývá se problematikou paleolitu v celé šíři, zejména moravským paleolitem. Navázal na terénní výzkumy svých předchůdců v Dolních Věstonicích, v Předmostí u Přerova, v Petřkovicích u Ostravy a v jeskyních Moravského krasu a Malých Karpat, nové výzkumy otevřel na Stránské skále v Brně a v pískovcových převisech severních Čech. Zúčastnil se paleoantropologických, archeologických a etnoarcheologických expedicí a studijních cest v zahraničí, směrovaných především do severní Afriky a Asie. Výsledky těchto výzkumů se promítly ve více než 300 statích, publikovaných u nás i v zahraničí.
 

nahoru